Op vlak van verzekeringen is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Er zijn zoveel verschillende verzekeringenen het is niet meteen duidelijk welke polis u voor wat verzekert. Neem nu de ongeval verzekering, de korte term voor de ‘individuele ongevallenverzekering’. Voor deze polis bestaan er geen wettelijke bepalingen zoals dat bijvoorbeeld voor de – bij wet verplichte – autoverzekering wel het geval is. Dat heeft tot gevolg dat de voorwaarden in het  contract van de ongeval verzekering niet bij elke verzekeraar dezelfde zijn. Er kan veel verschil op zitten  tussen verzekeraars onderling. Er is dus geen eenduidige ongeval verzekering.

Ongeval

Wanneer is een ongeval nu door deze verzekering gedekt? Een ongeval verzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Dat wilt zeggen dat een auto-ongeval of een ongeval op weg niet wordt gedekt. Wel verzekerd is bijvoorbeeld thuis van de trap vallen of uitglijden in de badkamer.

ongeval verzekeringEen ander voorbeeld van een ongeval verzekering is de bestuurdersverzekering. Die beschermt u als bestuurder bij een ongeval met de auto, ook als u zelf aansprakelijk bent. Let op, dit is iets anders dan de BA autoverzekering!

Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Voor loontrekkenden geldt dit niet. Als zij een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit, zijn zij beschermd door de arbeidsongevallenverzekering. Die heeft hun werkgever voor hen afgesloten.

Voorwaarden

Er zijn aan de ongeval verzekering enkele voorwaarden  verbonden. Zoals eerder al aangehaald zijn die niet bij elke verzekeraar of in elke polis hetzelfde, maar een aantal basiszaken vindt u wel in de meeste polissen terug. Zo zijn er onder meer:

– Het moet gaan om een ongeval. In de verzekeringssector is dat ‘een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt’. Het mag met andere woorden niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijkingen of iets dergelijks.

– Er moet sprake zijn van een letsel dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Het ongeval is dus het oorzaak van het letsel. Hoe ernstig het letsel is, hangt af van de contractvoorwaarden en is dus verschillend naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans staat er in het verzekeringscontract een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10 %) als grens.

Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden.

Extra dekkingen

Een aantal verzekeraars biedt extra dekkingen. Enkele voorbeelden:

– Een zogenaamd ‘medisch ongeval’. Het gaat hier om een medische fout, als die een ernstig en zwaar letsel heeft veroorzaakt dat buiten de normale risico’s van de medische behandeling valt.

– Een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval. Soms wordt die verhoogd bij een hospitalisatie in het buitenland.

– Een vergoeding bij  tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

– …

Wanneer komt de ongevallenverzekering niet tussen?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op een vergoeding van de ongevallenverzekering. Behalve deze voorwaarden kan de verzekeraar in zijn contract ook uitsluitingen opnemen. Dit zijn zaken die sowieso niet worden gedekt door de verzekering.

Zo wordt een ongeval in staat van dronkenschap (bijvoorbeeld: u bent dronken wanneer u op café van een barkruk valt en u erngstig bezeert) meestal niet in aanmerking genomen voor een schadevergoeding. Gevaarlijke sporten worden ook vaak uitgesloten.

Bovenop deze uitsluitingen is er ook geen dekking voor activiteiten waarvoor u specifiek een andere verzekering moet aanspreken, zoals bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering.