U bent aan het werk en valt op kantoor over een kabel waardoor u een arm breekt, maar uw werkgever is zich van geen kwaad bewust. Uw buurman heeft met zijn aanhangwagen tegen uw muurtje gereden, maar ontkent alles. U wilt scheiden, maar de regeling verloopt niet van een leien dakje. Het zijn spijtig genoeg alledaagse voorvallen waarbij een rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe is. Een rechtsbijstandverzekering zal in deze conflictsituaties een helpende hand bieden en u behoeden voor hoogoplopende kosten.

rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Er zijn allerhande situaties waarbij een rechtsbijstandverzekering een handige en nuttige extra verzekering kan zijn. Allereerst is het handig om te weten dat deze verzekering niet verplicht is, maar in vele gevallen toch aan te raden is. Maar wat is een rechtsbijstandverzekering dan precies? Wel deze verzekering is er om uw juridische belangen te behartigen. Dit kan zijn door gevallen of conflicten waarbij u zelf schade hebt opgelopen, financieel of lichamelijk, of waarbij de tegenpartij schade heeft opgelopen. In de meeste gevallen zal u in eerste instantie zelf proberen om deze zaken op te lossen. We spreken echter uit ervaring dat het in slechts een klein aantal gevallen tot een overeenkomst zal leiden. Spijtig genoeg gaat in de meeste gevallen een van beide partijen niet akkoord en dringt zich een gerechtelijke procedure op. De verzekering voor rechtsbijstand is dan een zeer welgekomen verzekering.

Met deze afgesloten verzekering zal de verzekeraar u niet alleen juridische informatie verschaffen, maar zal ze ook optreden als tussenpersoon of bemiddelaar. Mocht dit nog niet voldoende zijn dan zal het afsluiten van deze verzekering er tot slot voor zorgen dat u op gepaste juridische wijze wordt vertegenwoordigd en dat een groot deel van de bijhorende kosten zoals de kosten gerelateerd aan het indienen van dossiers, het ereloon van de advocaat,… gedekt worden door de verzekering.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Als we het over een rechtsbijstandverzekering hebben dan denken de meeste mensen meteen aan de kosten gerelateerd aan een gerechtelijke procedure. De verzekeraar zal echter eerst alles in het werk stellen om toch maar tot een minnelijke schikking te komen zodat de eventuele schade sneller en goedkoper kan vergoed worden. Het is dus in de eerste plaats een verzekering waar u advies kunt inwinnen en waar u beroep op kunt doen om bij geschillen met een tegenpartij tot een oplossing te komen. Het inwinnen van dit advies en de bemiddelende rol van de verzekeraar worden door deze verzekering gedekt.

Naast het inwinnen van informatie zijn er ook de kosten gerelateerd aan de geschillen. De rechtsbijstandverzekering gaat financieel tussenbeide komen bij geschillen met betrekking tot uw voertuig, uw woning, uw werkgever, uw onroerende goederen,… afhankelijk van welke verzekering u precies hebt afgesloten. Hierbij gaat de verzekering onder meer de volgende kosten dekken: het ereloon van een eventuele advocaat, administratieve verplichtingen (aangetekende brieven, rolkosten,…), de kosten voor het opstarten van een juridisch proces, het aanstellen van eventuele experten, de tijd en kosten gerelateerd aan onderzoek en analyse,… Dit wordt allemaal door de rechtsbijstandverzekering gedekt.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?

Wat er precies wel en niet door een rechtsbijstandverzekering wordt gedekt, kan verschillen van verzekering tot verzekering. Over het algemeen zijn er wel enkele zaken die niet door deze verzekering worden gedekt:

  • Is er een gerechtelijke procedure opgestart en blijkt uit de beslissing van her gerecht dat u toch aansprakelijk wordt gesteld dan zal de schadevergoeding niet door deze verzekering gedekt worden.
  • De verzekering zal ook niet tussenbeide komen als met zogenaamde voorbedachte rade een bijstandsverzekering werd afgesloten. Stel dat u bijvoorbeeld van plan bent om te scheiden en u sluit een rechtsbijstandverzekering af voordat de scheiding officieel is, dan kunnen de kosten niet gedekt worden als de verzekeraar ontdekt dat u al eerder van plan was om te scheiden.
  • Vaak geldt er bij deze verzekering ook een minimumbedrag (een vorm van franchise) waaraan voldaan moet worden vooraleer de verzekering de kosten zal dekken. Dit wordt ook weleens de interventiedrempel genoemd. In vele gevallen gaat het om een minimumbedrag van 250 euro.
  • Check zeker de kleine lettertjes van uw afgesloten of af te sluiten rechtsbijstandverzekering. In sommige gevallen worden immers niet alle kosten gedekt en werkt men met een zogenaamd plafond. Zo komt het vaak voor dat de advocaatkosten tot een bepaald bedrag geplafonneerd zijn. Wordt dit bedrag overschreden dan komen alle bijkomstige kosten op uw schouders terecht.

De rechtsbijstand in de praktijk

Is een situatie zo geëscaleerd dat u en de tegenpartij er zelf niet meer uitkomen dan komt de rechtsbijstand van de verzekering in beeld. Het juridische departement van de verzekering zal verschillende stappen doorlopen om samen met u en de tegenpartij tot een gepaste oplossing te komen.

Stap 1: De minnelijke schikking

Voor er wordt overgegaan tot enige juridische procedure zal de verzekering allereerst de rol van tussenpersoon en bemiddelaar op zich nemen. In deze positie wordt gestreefd naar een minnelijke schikking tussen beide partijen. Een minnelijke schikking heeft het voordeel dat eventuele kosten van de juridische procedure volledig wegvallen en dat een eventuele financiële vergoeding ook veel sneller zal plaatsvinden.

Stap 2: Een gerechtelijk proces

Komen beide partijen toch niet tot een minnelijke schikking dat zal er overleg plaatsvinden met de verzekeraar om een eventuele gerechtelijke procedure op te starten. Bij goedkeuring door de verzekeraar wordt de gerechtelijke procedure opgestart en gaat u op zoek naar een advocaat. In sommige gevallen zal de verzekeraar suggesties kunnen doen op basis van gerechtelijke procedures uit het verleden. Raadzaam is natuurlijk om een advocaat te kiezen die vertrouwd is met de materie waarover het geschil gaat. Bij goedkeuring door de verzekeraar zullen de kosten van de gerechtsbijstand door de verzekering gedekt worden. We hebben het dan onder meer over het ereloon en andere kosten gerelateerd aan de advocaat die u onder de arm neemt, de kosten van eventuele experten, de rolkosten en extra administratieve kosten.

Het zou ook kunnen dat de verzekeraar toch niet akkoord gaat met opstarten van een gerechtelijke procedure. In dat geval gaat u zelf op zoek naar een advocaat. Indien de advocaat in kwestie akkoord gaat om u te verdedigen dan geeft hij of zij de verzekeraar in zekere wijze ongelijk en zal deze toch wel de kosten van de rechtsbijstand op zich nemen. Gaat de advocaat niet mee in uw verhaal dan zult u zelf een deel van de kosten van de advocaat moeten betalen.

Tot slot zou het ook kunnen dat u ondanks het negatieve advies van de verzekeraar en van de advocaat toch beslist om de gerechtelijke procedure op te starten. Uw volste recht natuurlijk. Of uw kosten van de gerechtelijke procedure in dat geval al dan niet worden terugbetaald, hangt af van de uitkomst van de rechtszaak. Bij winst, zal de rechtsbijstandverzekering alle kosten op zich nemen. Bij verlies vallen alle kosten volledige ten laste van uzelf en moet u ook de gerechtskosten van de tegenpartij betalen.

Voor exacte bedragen is het handig om het contract na te lezen dat u met de verzekeraar heeft afgesloten. Bij een rechtsbijstandverzekering wordt immers vaak met een plafond gewerkt en ook de mate waarin u zelf voor de kosten opdraait als een advocaat niet meegaat in uw verhaal verschillen van verzekering tot verzekering.

Waar kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Een rechtsbijstandverzekering is een veelvoorkomende verzekering die u op verschillende plekken kunt afsluiten. Zo kunt u in vele gevallen bij een financiële instelling terecht zoals een bank, maar kunt u ook een verzekeringskantoor of een makelaar onder de arm nemen om de rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Wie moet de rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Een rechtsbijstandverzekering kan in vele gevallen een zeer nuttige verzekering zijn. Ondanks dat deze verzekering niet verplicht is, is ze bijvoorbeeld zeer raadzaam voor bestuurders van een gemotoriseerd voertuig. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt immers enkel de lichamelijke en financiële kosten gerelateerd aan de schade. Aangezien bij ongevallen vaak conflicten voorkomen, is een rechtsbijstandverzekering een echte aanrader.

Rechtsbijstand kan echter ook voor tal van andere zaken zeer nuttig zijn. Zo kan deze verzekering helpen bij conflicten en schade gerelateerd aan echtscheidingen, onroerende goederen, erfrecht, arbeids- en familierecht, bij letsels of overlijdens,… Een rechtsbijstandverzekering is daardoor een verzekering die zowel voor privépersonen als voor ondernemingen ernstig moet overwogen worden.

De fiscale aftrekbaarheid van een rechtsbijstandverzekering

Sinds 1 september 2019 kan de rechtsbijstandverzekering in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Hiermee wil de overheid meer mensen de kans geven om deze verzekering af te sluiten. Het percentage mensen dat een dergelijke verzekering heeft, ligt in ons land immers gevoelig lager dan in andere landen. Het belastingvoordeel kan oplopen tot een vermindering van belasting van maximaal 124 euro. Na het fiscaal aftrekbaar maken van deze verzekering stelden we wel een verhoging van de premie vast. U krijgt er dan ook meer voor terug. Naast het fiscaal aftrekbaar maken onder bepaalde voorwaarden werden ook enkele verplichte dekkingen aan de verzekering toegevoegd. Zo zijn echtscheidingen en bouwgeschillen vanaf nu ook verplicht gedekt in deze verzekering.