Er kan altijd, verwacht of onverwacht, een moment in uw leven optreden dat u extra zorg nodig zult hebben. Momenten waarop het niet meer zo vanzelfsprekend is om uzelf aan te kleden, te wassen of om te gaan winkelen. Het is op deze momenten dat de tegemoetkomingen van de zorgverzekering een welgekomen extraatje kunnen zijn. Maar wat is de zorgverzekering nu precies? Hoe kunt u de premie van de zorgverzekering aanvragen en kom u er wel voor in aanmerking? En wat is het verschil tussen de zorgverzekering en de klassieke ziekteverzekering?

zorgverzekeringWat is een zorgverzekering?

De zorgverzekering werd in 2001 in het leven geroepen. Het is een Vlaamse verzekering die verplicht door elke Vlaming moet afgesloten worden. Mensen in Wallonië kennen deze vorm van verzekering niet, terwijl mensen uit Brussel dan weer kunnen kiezen of ze zich bij deze verzekering aansluiten of niet. De zorgverzekering vraagt een jaarlijkse bijdrage van iedere Vlaming. Het geld wordt gebruikt om mensen die zwaar zorgbehoevend zijn een maandelijkse tegemoetkoming te kunnen geven. Het gaat dan wel om niet-medische kosten. Denk hierbij aan verplegend personeel dat thuiszorg komt bieden, poetshulp, prijs voor materiaal dat de zorgbehoevende nodig heeft, … De zorgverzekering gaat zowel een premie voorzien voor mensen die van thuis uit zorg nodig hebben als voor mensen die voor hun zorg in professionele instellingen zitten zoals woonzorgcentra, rustverzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen. Het aanvragen van de premie van deze zorgverzekering verloopt via het ziekenfonds of de mutualiteit waarbij de zorgbehoevende is aangesloten.

Dit zijn de zorgkassen (ook ziekenfondsen of mutualiteiten genoemd) die in opdracht van de Vlaamse Overheid tot uitbetaling van de premie overgaan. Er bestaan 3 verschillende soorten zorgkassen in Vlaanderen:

  • De DKV zorgkas
  • De Vlaamse zorgkas
  • De zorgkassen van de mutualiteiten: Liberale, Christelijke, Socialistische, Neutrale en Onafhankelijke.

Zorgverzekering vs ziekteverzekering

Vaak worden de termen zorgverzekering en ziekteverzekering (soms ook hospitalisatieverzekering) door elkaar gehaald terwijl dit geheel onterecht is en er wel degelijk belangrijke verschillen tussen beide verzekeringen bestaan.

De ziekteverzekering is een verplichte verzekering die elke Belg moet afsluiten. Hiervoor stapt u naar een van de erkende zogenaamde ziekenfondsen of mutualiteiten en sluit daar deze verzekering af. U mag hierbij zelf kiezen voor welke mutualiteit u kiest. Wenst u zich toch niet bij een van deze ziekenfondsen aan te sluiten dat is er nog de mogelijkheid om zich gratis bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aan te sluiten. Elk jaar betaalt u een vast bedrag aan de ziekteverzekering, maar daar krijgt u dan ook heel wat voor terug. Zo zal de ziekteverzekering tussenkomen op momenten dat u medische zorg nodig heeft. Denk aan bezoekjes aan de dokter, de tandarts of het ziekenhuis. Daarnaast mag u ook een uitkering verwachten als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent bevonden of als u bijvoorbeeld in zwangerschapsverlof bent. Daarnaast kan u, afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit, ook nog van heel wat andere voordelen genieten. Zo bieden heel wat mutualiteiten de mogelijkheid om gratis krukken of een rolstoel uit te lenen, kan er gezorgd worden voor thuiszorgdiensten die helpen poetsen of helpen met het verzorgen van mensen en krijgt u er ook uitkeringen voor sportabonnementen of jeugdkampen. Het ziekenfonds waar u de ziekteverzekering bij afsluit, gaat ook zorgen dat u de verplichte zorgverzekering betaalt en gaat na of u al dan niet op de dekkingen van de zorgverzekering kan en mag beroep doen. Ze zullen u bovendien helpen bij de aanvraag.

Zo komen we meteen bij de zorgverzekering. De zorgverzekering is een verzekering waarvoor iedere Vlaming verplicht jaarlijks een bedrag moet betalen; bovenop de prijs die voor de ziekteverzekering moet betaald worden. Met de premie die u voor de zorgverzekering moet betalen, worden hulpbehoevenden, waarvan de aanvraag wordt goedgekeurd, van de nodige zorghulp voorzien. Terwijl u bij de ziekteverzekering in zo goed als alle medische situaties zelf van de voordelen kunt genieten, wordt het geld dat u betaalt voor de zorgverzekering dus in een soort van noodfonds gestoken waarop mensen die het echt nodig hebben beroep kunnen doen. De zorgverzekering steunt dus op het principe van solidariteit en is uniek in de wereld. Dit fonds gaat mensen bij niet-medische zaken steunen.

Hoeveel betaal je voor de zorgverzekering?

Het aansluiten bij de zorgverzekering is vrij eenvoudig. Mocht u toch problemen ondervinden dan kunt u steeds met uw vragen terecht bij uw ziekenfonds of mutualiteit. Zij zijn op de hoogte van alle details en weten precies wat er moet gebeuren. Maar laat ons alvast proberen om alle vragen al hier te beantwoorden. Het aansluiten bij deze verzekering gebeurt door het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van persoon tot persoon. Er zijn twee verschillende mogelijke bijdragen te onderscheiden. De meeste mensen zullen de standaard bijdrage van 53 euro per jaar moeten betalen. Het gaat hier dan om mensen die ook de gewone (lees ‘normale’) prijs voor hun ziekteverzekering betalen. Voor wie echter van een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds kan genieten of wie een zogenaamd OMNIO-statuut heeft, ligt deze jaarlijkse bijdrage lager. Deze mensen zullen slechts 26 euro per jaar moeten betalen.

Het betalen van de bijdrage voor de zorgverzekering gebeurt dus op jaarlijkse basis. Normaal gezien zal u er tijdig van op de hoogte gesteld worden. Dit kan digitaal zijn of via de post. Vraag dit even na bij uw zorgfonds. Aangezien de zorgverzekering een verplichte verzekering is, dient er ook verplicht betaald te worden. Deze betaling moet voor 30 april van het desbetreffende jaar worden betaald. Doet u dit niet dan kunnen er eventueel boetes volgen of kan er op andere manieren gesanctioneerd worden.

Wie moet een zorgverzekering afsluiten?

Inderdaad, het woord ‘moet’ staat al in de vraag. Het gaat hier wel degelijk om een verplichte verzekering. In dit geval echter niet om een verplichte verzekering voor alle Belgen, maar wel voor alle Vlamingen. Elke Vlaming die aan bepaalde leeftijd bereikt, namelijk 26 jaar oud, moet namelijk een zorgverzekering afsluiten. Deze regeling geldt niet voor Walen. Brusselaars op hun beurt zijn niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, maar kunnen dit indien gewenst wel doen.

Wanneer u hulpbehoevend bent en wanneer u recht heeft op een vergoeding kunt u zichzelf ook al op jongere leeftijd bij de zorgverzekering aansluiten.

Het aansluiten gebeurt normaal gezien via het ziekenfonds of de mutualiteit bij wie u een ziekteverzekering heeft. Sluit u zichzelf toch niet aan dan wordt u automatisch zelf aangesloten.

Een tegemoetkoming van de zorgverzekering aanvragen

De zorgverzekering is er om mensen die zwaar zorgbehoevend zijn een handje te helpen. Deze mensen moeten wel een aanvraag indienen zodat ze van de premies en hulp van deze verzekering kunnen genieten. De mensen die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming lijden in de meeste gevallen aan zware, langdurige en vaak ongeneeslijke aandoeningen. Of u al dan niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hangt meestal af van de score die wordt behaald op de zogenaamde BEL-profielschaal. Deze schaal gaat vertellen welke graad van zorg u nodig heeft. Het bepalen van deze score wordt gedaan door maatschappelijke werkers van het ziekenfonds of het OCMW. Zij gaan op verschillende vlakken na welke mate van zorg u nodig heeft. Het gaat hier dan niet alleen om fysische zorg maar ook om psychische zorg. Al deze aspecten worden bij elkaar opgeteld en de persoon in kwestie krijgt vervolgens een score. Ligt deze score op 35 punten of hoger dan zal deze score in een attest geofficialiseerd worden. Dit attest wordt dan met uw ziekenfonds gedeeld zodat zij de uiteindelijke beslissing kunnen nemen.

Naast het attest op basis van de BEL-profielschaal zijn er trouwens nog enkele attesten die geldig zijn voor het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming van de zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld een verblijfattest zijn dat bewijst dat u voor zorg in een bepaalde zorgvoorziening moet verblijven. In rust- en verzorgingscentra krijgen de mensen trouwens de premie van het zorgbudget al automatisch. Mensen in residentiële ouderenvoorzieningen en in psychiatrische instellingen moeten het nog wel zelf aanvragen. Daarnaast is er ook nog de Katz-schaal, wat een attest kan opleveren met betrekking tot thuisverpleging, een kine E-attest en de medisch-sociale schaal.

Wie de nodige attesten kan indienen, zal bij goedkeuring door het ziekenfonds en de zorgkas van een maandelijkse tegemoetkoming kunnen genieten. Het gaat in de meeste gevallen om zogenaamde zwaar zorgbehoevenden (mensen in woonzorgcentra of mensen die thuis professionele zorg krijgen), ouderen met zorgnood (waarbij de premie bepaald wordt door de zorg die ze nodig hebben en het inkomen dat ze ontvangen) en mensen met een handicap.